South Plano Directory

(North East Corner of Park & Coit)

Suite
Name
Services
Phone Number
Website
101
Bnar Qassab
Hair
214-604-5547
102
Farhad Khoshnasib
Hair
469-441-0555
105
J Lee (EZsu Hair 1)
Hair
972-330-6373
116
Alyssa Bradley
Hair, Nails
469-744-9868
118
Sanchayss Mitchell
Hair
630-248-0265
119
Anisha Salon
Hair
972-398-0333
121
Sara Davis
Hair
214-914-4596
122
Crystal Tran
Hair
469-309-0452
123
Lynn Wagner
Hair
214-679-3710
125
Gwen
Reflexology
214-603-0699
127
Anisha Salon
Skincare
972-398-0333
133
Brynn
Microblading, Skincare
214-620-4604
141
Kathleen Coburn
Skincare
214-789-3330
143
DollFace Aesthetics
214-718-1694
145
Sharhonda Hamilton
Eyelashes
214-718-1694